Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt cảnh cáo theo luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51570Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt cảnh cáo theo luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51570