Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51570
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hình phạt cảnh cáo theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Trịnh, Tiến Việt , người hướng dẫn
Đinh, Thị Hoài Phương
Keywords: Cảnh cáo;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Hình phạt
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 100 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày một số vấn đề chung về hình phạt cảnh cáo như: khái niệm, đặc điểm của hình phạt cảnh cáo; phân biệt hình phạt cảnh cáo với miễn trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, miễn chấp hành hình phạt và cảnh cáo với tính cách là biện pháp xử lý vi phạm hà (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51570
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000431_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.