Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51579
Title: Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Lê, Văn Cảm , người hướng dẫn
Lê, Thị Phượng
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Sở hữu công nghiệp;Tội phạm;Quyền sở hữu
Issue Date: 2010
Abstract: 91 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát sự hình thành và phát triển các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật hình sự nói riêng đối với tội phạm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Nghiên cứu các quy định của luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghi (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51579
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000389_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.24 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.