Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51579Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51579