Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51604Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật trong luật hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51604