Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51606
Title: Địa vị pháp lý của hội đồng xét sử cấp sơ thẩm trong tố tụng hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Nguyễn, Văn Tuân, người hướng dẫn
Vũ, Quang Huy
Keywords: Hội đồng xét xử;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tố tụng hình sự;Xét xử sơ thẩm
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 92 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu những vấn đề chung về địa vị pháp lý của HĐXX cấp sơ thẩm làm cơ sở cho việc nghiên cứu các quy định của BLTTHS về vấn đề này. Phân tích, làm rõ các quy định của BLTTHS và các văn bản pháp luật có liên quan về quyền hạn, trách nhiệm của HĐXX cấp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51606
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02815_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 987.57 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.