Địa vị pháp lý của hội đồng xét sử cấp sơ thẩm trong tố tụng hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51606Địa vị pháp lý của hội đồng xét sử cấp sơ thẩm trong tố tụng hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51606