Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51614
Title: Mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Lê, Văn Cảm, người hướng dẫn
Lê, Thị Thu Hiền
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Trách nhiệm hình sự
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 102 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Chương 1: khái quát vài nét chủ yếu về trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự. Chương 2: trình bày ý nghĩa, đặc điểm, nội dung cơ bản của mối liên hệ giữa trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự. Chương 3: Đề xuất một số kiến giải lập pháp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51614
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02588_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.