Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51616
Title: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung cấp sơ thẩm của tòa án cấp sơ thẩm những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Phạm, Mạnh Hùng, người hướng dẫn
Trần, Xuân Huệ
Keywords: Hồ sơ điều tra;Luật hình sự;Tòa án;Điều tra bổ sung
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Trên cơ sở các nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền, luận văn làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận có liên quan đến thủ tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Toà án. (...)
Electronic Resources
81 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51616
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02579_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 643.03 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.