Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51632
Title: Phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân đối với các quyết định của cơ quan điều tra trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
Authors: Đặng, Quang Phương, người hướng dẫn
Đào, Thị Diệp
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tố tụng hình sự;Viện Kiểm sát
Issue Date: 2008
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 93 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Khái quát, hệ thống một số vấn đề chung về phê chuẩn trong tố tụng hình sự trong lịch sử lập pháp Việt Nam. Phân tích các quy định về phê chuẩn của một số quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Pháp, Đức. Nghiên cứu các quy định của pháp luật về phê chuẩn trong t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51632
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01960_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.