Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51646
Title: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán trong tố tụng dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Bùi, Thị Huyền , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hằng
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Tố tụng dân sự
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 112 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu vấn đề lý luận về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán trong tố tụng dân sự. Thực trạng pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thẩm phán. Thực tiễn thực hiện và một số kiến nghị hoàn thiện, bảo đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51646
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002328_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 889.13 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.