Hợp đồng cho vay tại ngân hàng thương mại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51689Hợp đồng cho vay tại ngân hàng thương mại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51689