Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51689
Title: Hợp đồng cho vay tại ngân hàng thương mại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn
Trần, Thị Lan
Keywords: Luật dân sự;Hợp đồng dân sự;Ngân hàng thương mại;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 99 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận về Hợp đồng cho vay (HĐTD) tại các Ngân hàng Thương mại (NHTM) và pháp luật về Hợp đồng tín dụng (HĐTD) như khái niệm, đặc điểm, bản chất pháp lý của HĐTD; Pháp luật về HĐTD, nội dung của pháp luật về HĐTD. Đánh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51689
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001184_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 973.36 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.