Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51714
Title: Bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi trên thế giới và tại Việt Nam : Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Nguyễn, Đăng Dung, người hướng dẫn
Nguyễn, Bích Ngọc
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51714
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006961.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.