Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51715Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51715