Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51715
Title: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Trần, Lê Hồng, người hướng dẫn
Bùi, Thị Huyền
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Quyền sở hữu công nghiệp;Tên thương mại;Bảo hộ
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 97 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Trình bày cơ sở lý luận về bảo hộ tên thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng bảo hộ tên thương mại hiện nay ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo hộ tên thương mại ở Việt Nam
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51715
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000499_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 843.35 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.