Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51716
Title: Sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản theo pháp luật ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Hà, Thị Mai Hiên , người hướng dẫn
Cao, Thị Thu Phương
Keywords: Luật dân sự;Luật sở hữu;Tài sản;Quan hệ vợ chồng;Pháp luật Việt Nam;Quyền tài sản
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 112 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ cơ sở lý luận, khái niệm, đặc điểm và sự phân loại của quyền tài sản; đặc điểm của sở hữu chung của vợ chồng đối với quyền tài sản và nội dung điều chỉnh pháp luật đối với sở hữu chung của vợ, chồng đối với quyền tài sản. Phân tích, đánh giá các quy (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51716
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000495_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.