Những điểm mới về giao kết hợp đồng trong Bộ Luật dân sự năm 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51717Những điểm mới về giao kết hợp đồng trong Bộ Luật dân sự năm 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51717