Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51717
Title: Những điểm mới về giao kết hợp đồng trong Bộ Luật dân sự năm 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Phan, Chí Hiếu, người hướng dẫn
Phạm, Công Dân
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Giao kết hợp đồng
Issue Date: 2011
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 99 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Làm rõ vai trò của pháp luật trong việc điều chỉnh quan hệ hợp đồng trong điều kiện thực hiện bộ luật dân sự (BLDS) 2005. Chỉ rõ cấu trúc pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng. Phân tích và chỉ ra những tư tưởng và nội dung mới trong các quy định của pháp (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51717
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050000487_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.