Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51735
Title: Quan hệ tài sản giữa các thành viên trong gia đình theo luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Hà, Thị Mai Hiên, người hướng dẫn
Lê, Thị Thu Hà
Keywords: Luật hôn nhân và gia đình;Pháp luật Việt Nam;Quan hệ tài sản;Tài sản
Issue Date: 2010
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về quan hệ tài sản giữa các thành viên trong gia đình. Phân tích và đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về quan hệ tài sản giữa các thành viên trong gia đình trong Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 (...)
Electronic Resources
105 tr. + CD-ROM
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51735
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02778_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 985.84 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.