Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51753
Title: Hình thức của di chúc theo quy định của bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005 : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Phạm, Văn Tuyết, người hướng dẫn
Lê, Thị Danh
Keywords: Di chúc;Luật dân sự;Năm 2005;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 90 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra như: khái niệm, đặc điểm hình thức Di chúc; Cơ sở lý luận về hình thức di chúc; Một số vấn đề về công chứng, chứng thực di chúc. Đánh giá thực trạng các tranh chấp Dân sự về tài sản thừa kế liên quan (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51753
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02456_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 737.76 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.