Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51754
Title: Thực trạng thi hành các quy định của pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Quang Tuyến, người hướng dẫn
Phạm, Thị Thúy Liễu
Keywords: Luật dân sự;Pháp luật Việt Nam;Quyền sử dụng đất;Quyền thừa kế
Issue Date: 2009
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 81 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chế định thừa kế quyền sử dụng đất. Phân tích khái niệm và chỉ ra những đặc trưng cơ bản của thừa kế quyền sử dụng đất. Tìm hiểu các quy định của pháp luật về thừa kế quyền sử dụng đất ở Việt Nam qua c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51754
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02378_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 772.44 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.