Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51769
Title: Quyền tài sản - một loại tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Bùi, Đăng Hiếu, Người huớng dẫn
Sỹ, Hồng Nam
Keywords: Luật dân sự;Quan hệ pháp luật;Quyền tài sản
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 123 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Trình bày và phân tích các đặc trưng của quyền tài sản của pháp luật dân sự Việt Nam, so sánh quyền tài sản với vật, tiền, giấy tờ có giá trị; phân tích nội dung quyền sở hữu đối với quyền tài sản, so sánh quyền sở hữu tài sản đối với tài sản khác; phân tí (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51769
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01834_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 643.03 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.