Quyền tài sản - một loại tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51769Quyền tài sản - một loại tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51769