Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51797
Title: Hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu : Luận văn ThS. Luật : 60 38 30
Authors: Phạm, Công Lạc, người hướng dẫn
Phạm, Ngọc Minh
Keywords: Hậu quả pháp lý;Hợp đồng dân sự;Luật dân sự
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2006
100 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Làm sáng tỏ những quan điểm, tư tưởng và bản chất của những quy định trong pháp luật dân sự Việt Nam về hợp đồng dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu, phân tích những điểm phù hợp và chưa phù hợp của các quy định về vấn đề này tron (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51797
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01122_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.