Người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi cho đương sự là trợ giúp viên pháp lý trong tố tụng hình sự (Trên cơ sở thự tiễn tại tỉnh Yên Bái)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51833Người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi cho đương sự là trợ giúp viên pháp lý trong tố tụng hình sự (Trên cơ sở thự tiễn tại tỉnh Yên Bái)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51833