Địa vị pháp lý của hội thẩm trong tố tụng hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51876Địa vị pháp lý của hội thẩm trong tố tụng hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51876