Biện pháp điều tra khám xét theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51969Biện pháp điều tra khám xét theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51969