Pháp luật về thương lượng tập thể trong các doanh nghiệp Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52012Pháp luật về thương lượng tập thể trong các doanh nghiệp Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52012