Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52013
Title: Tội chứa mại dâm trong Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình): Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trịnh, Tiến Việt, Người hướng dẫn
Lê, Thị Thương Huyền
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 89 tr. + Tóm tắt
Luận văn ThS. -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52013
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006242.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.