Tội chứa mại dâm trong Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình).

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52013Tội chứa mại dâm trong Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình).

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52013