Thương lượng tập thể trong Bộ luật lao động 2012

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52014Thương lượng tập thể trong Bộ luật lao động 2012

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52014