Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52041
Title: Vai trò của áp dụng pháp luật về xét xử các vụ án hình sự trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, qua thực tiễn Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế, người hướng dẫn
Trần, Thị Thu Hà
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
113 tr. + Tóm tắt+Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52041
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050005649.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.