Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52066
Title: Nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật theo Luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Đắk Lắk) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Văn Tuân, Người hướng dẫn
Phan, Bá Bảy
Issue Date: 2015
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 110 tr. + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52066
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050006126.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.