Hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52201Hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52201