Thế chấp tài sản trong hoạt động của tổ chức tín dụng tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52208Thế chấp tài sản trong hoạt động của tổ chức tín dụng tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52208