Pháp luật về hoạt động của các công ty tài chính ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52255Pháp luật về hoạt động của các công ty tài chính ở Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52255