Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52256Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52256