Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52323
Title: Các nguyên tắc liên quan đến hoạt động xét xử trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Nam Định) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn Ngọc Chí, người hướng dẫn
Lương, Thị Kim Huế
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 104 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Hình sự và tố tụng Hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52323
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004819.pdf
  • Description : 
  • Size : 842.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.