Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52332
Title: Trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm về chức vụ trong luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ): Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Lê, Lan Chi, người hướng dẫn
Vũ, Thị Bích Hằng
Issue Date: 2016
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự: 60 38 01 04 -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52332
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050007697.pdf
  • Description : 
  • Size : 854.92 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.