Phiên tòa hình sự sơ thẩm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định): Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52364Phiên tòa hình sự sơ thẩm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Nam Định): Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52364