Các yêu cầu của Bộ luật quốc tế về An ninh Tàu và Bến cảng (ISPS CODE) và việc thực thi tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52447Các yêu cầu của Bộ luật quốc tế về An ninh Tàu và Bến cảng (ISPS CODE) và việc thực thi tại Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52447