Quyền con người về môi trường và việc bảo đảm thực hiện ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52463Quyền con người về môi trường và việc bảo đảm thực hiện ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52463