Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52463
Title: Quyền con người về môi trường và việc bảo đảm thực hiện ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Vũ, Quang, người hướng dẫn
Dương, Thị Thanh Hà
Issue Date: 2014
Abstract: 121 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52463
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004100_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.