Bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam :Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52473Bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân sự Việt Nam :Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52473