Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao từ kinh nghiệm của Singapore : Luận văn ThS. Luật: 601 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52506Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao từ kinh nghiệm của Singapore : Luận văn ThS. Luật: 601 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52506