Quản trị tài chính của ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52562Quản trị tài chính của ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52562