Bảo vệ quyền con người của bị can, bị cáo trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52594Bảo vệ quyền con người của bị can, bị cáo trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52594