Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52625
Title: Cải cách thủ tục hành chính ở UBND xã, thị trấn tại huyện Quảng Xương, Thanh hoá: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Nguyễn, Đăng Dung, người hướng dẫn
Đặng, Ngọc Thanh
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 83 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52625
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004062_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 904.54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.