Nghiên cứu so sánh về đối tượng chứng minh theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và Liên bang Nga : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52733Nghiên cứu so sánh về đối tượng chứng minh theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam và Liên bang Nga : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52733