Pháp luật về mua bán nợ xấu của ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52759Pháp luật về mua bán nợ xấu của ngân hàng thương mại ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52759