Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52766
Title: Pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại và thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lê, Thị Thu Thủy , người hướng dẫn
Hoàng, Thị Hồng Nhung
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 99 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52766
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003665_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.07 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.