Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52784
Title: Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam trên cơ sở các số liệu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Chu, Thị Trang Vân , Người hướng dẫn
Dương, Thị Ngọc Thương
Keywords: Luật hình sự;Trách nhiệm hình sự;Người chưa thành niên;Pháp luật Việt Nam;Phạm tội
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 89 tr. + CD- ROM
Làm rõ một số vấn đề lý luận về trách nhiệm hình sự (TNHS) của người chưa thành niên (NCTN) phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam. Tập trung nghiên cứu khái quát về TNHS, TNHS của NCTN, các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về TNHS của NCTN và thực ti (...)
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52784
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002685_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 366.38 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.