Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52791
Title: Các tội phạm khác về chức vụ theo Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu số liệu địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trịnh, Tiến Việt , Người hướng dẫn
Mai, Văn Thọ
Keywords: Tội phạm;Tội phạm khác về chức vụ;Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 118tr. + CD-ROM
Nghiên cứu, giải quyết một cách tương đối có hệ thống và đầy đủ về những vấn đề lý luận và thực tiễn của các tội phạm khác về chức vụ theo luật hình sự Việt Nam và đánh giá thực tiễn xét xử trong thời gian 05 năm (2008 - 2012) trên một địa bàn cụ thể là th (...)
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52791
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002675_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 432.87 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.