Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52793
Title: Các tội xâm phạm tính mạng của con người trong Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở các số liệu xét xử của Tòa án tỉnh Bình Dương) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trịnh, Quốc Toản , Người hướng dẫn
Đoàn, Văn Lâm
Keywords: Tội xâm phạm tính mạng;Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Tội phạm
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 103 tr. + CD-ROM
Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về các tội xâm phạm tính mạng con người; những dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội phạm này trong PLHS Việt Nam hiện hành. Phân tích, đánh giá những quy định về các tội xâm phạm tính mạng con người trong PLHS (...)
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52793
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002672_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 421.18 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.