Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52794
Title: Chế định xóa án tích theo Luật Hình sự Việt Nam (Trên cơ sở các số liệu địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Lê, Văn Cảm , Người hướng dẫn
Nguyễn, Quang Long
Keywords: Xóa án tích;Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 89 tr. + CD-ROM
Trình bày một số vấn đề lý luận chung về xóa án tích theo luật hình sự Việt Nam. Nghiên cứu chế định xóa án tích theo pháp luật hình sự Việt Nam thực định từ sau pháp điển hóa lần thứ nhất đến nay. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật hình (...)
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52794
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002671_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 420.77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.