Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52821
Title: Xác minh điều kiện thi hành án dân sự : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Nguyễn, Công Bình, người hướng dẫn
Đinh, Thanh Hương
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật dân sự;Thi hành án;Án dân sự
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Nghiên cứu những vấn đề lý luận về Xác minh điều kiện thi hành án (XMĐKTHA) như khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, cơ sở của việc quy định pháp luật về XMĐKTHA; sự hình thành và phát triển các quy định của pháp luật Thi hành án dân sự (THADS) về XMĐKTHA qua các (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52821
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002688_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 779.85 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.