Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52837Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52837