Vai trò của Viện kiểm sát trong áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra, truy tố. Thực tiễn trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52840Vai trò của Viện kiểm sát trong áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong giai đoạn điều tra, truy tố. Thực tiễn trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52840